Menu

Aktualności

Informacja w związku z wirusem COVID-19

8 kwietnia 2020
Tekst: Łukasz Górczyński

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2020 roku ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej powszechnie „specustawą”) informujemy, iż uregulowania określone w ww. ustawie mają zastosowanie także do postępowań prowadzonych przez organy Państwowej Straży Pożarnej. W szczególności dotyczy to art. 12, 15zzr, 15zzs i 15zzt ww. ustawy.

Z przepisów „specustawy” dotyczących działalności PSP w rozpatrywanym obszarze wynika w szczególności, że:

1) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres[1];
 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną[2];
 1. czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w postępowaniach, o których mowa powyżej w pkt. 1, są skuteczne[3];
 1. bieg terminu:
 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19[4];

 1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się:
 • przepisów o bezczynności organów oraz
 • przepisów o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie[5];
 1. zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki[6].

[1] vide art. 15zzs ust. 1 „specustawy1 ws. COVID-19,

[2] vide art. 15zzs ust. 4 „specustawy” ws. C0VID-19,

[3] vide art. 15zzs ust. 7 ‚specustawy’ ws.C0VID-19,

[4] vide art. 15zzs ust. 8 „specustawy” ws. COVID-19,

[5] vide art. 15zzs ust. 10 pkt 1 „specustawy’ ws. C0VID-19,

[6] vide art. 15zzs ust. 11 „specustawy” ws. C0VID-19.

Pliki do pobrania

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content