Menu

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału
bryg. Krzysztof Sobieszek
Z-ca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. Magdalena Tomala

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń oraz kontrolowaniem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i prewencją pożarową.

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej,
 3. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 5. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 6. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 7. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się,
 8. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych        i terenów,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 11. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą,
 12. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego
  w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 13. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 14. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania  przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 16. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content