Menu

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Naczelnik Wydziału
mł. bryg. Marcin Lech
Z-ca Naczelnika Wydziału
kpt. Dominik Głowacki

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy zajmuje się całokształtem spraw związanych z działalnością operacyjną i doskonaleniem zawodowym strażaków.

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru działania oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze działania,
 4. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 6. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta,
 7. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 8. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g, analizowanie stanu ich wyposażenia, przedstawienie wniosków w tym zakresie oraz koordynowanie prac w zakresie ksr-g,
 9. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 10. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 11. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz innymi podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 12. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków   w tym zakresie,
 13. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej w JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 14. bieżące informowanie komendanta miejskiego przez osobę pełniącą nieetatową funkcję rzecznika prasowego  o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w mieście i postępie akcji ratowniczych,
 15. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez osobę pełniącą nieetatową funkcję rzecznika prasowego,
 16. planowanie i organizowanie: szkoleń, doskonalenia specjalistycznego oraz zawodowego na potrzeby komendy miejskiej, ksr-g oraz OSP na obszarze działania,
 17. inicjowanie i realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na potrzeby komendy miejskiej oraz podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,
 18. sporządzanie harmonogramów służby i prowadzenie ewidencji czasu służby strażaków zmianowego rozkładu czasu służby Miejskiego Stanowiska Kierowania.

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content