Menu

Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Naczelnik
kpt. Anna Nocuń
Z-ca Naczelnika
kpt. Anna Krzętowska-Sala

Wydział Organizacyjno-Kadrowy zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją pracy komendy oraz polityką kadrową.

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,
 3. ewidencjonowanie decyzji, zarządzeń, rozkazów, instrukcji, pełnomocnictw i  innych aktów wydawanych przez komendanta miejskiego,
 4. sprawowanie nadzoru nad formalno-prawną stroną decyzji, postanowień i innych dokumentów wydawanych przez komendanta miejskiego,
 5. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z  archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,
 6. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej,
 7. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 8. przygotowanie zbiorczych analiz, sprawozdań oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej,
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 10. planowanie, organizowanie i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków w komendzie miejskiej,
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego,
 13. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta miejskiego,
 14. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 15. opracowywanie regulaminów, zarządzeń, procedur i wytycznych dotyczących organizacji służby i pracy w komendzie miejskiej,
 16. prowadzenie ewidencji czasu służby strażaków codziennego rozkładu czasu służby pełniących służbę w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej oraz ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych zatrudnionych w komendzie miejskiej,
 17. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej,
 18. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej,
 19. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży i praktyk zawodowych,
 20. prowadzenie i aktualizacja baz danych strażaków i pracowników cywilnych,
 21. realizowanie spraw z zakresu zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników i strażaków z ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 22. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
 23. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
 24. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny służby i pracy oraz realizowanie zadań z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 25. analizowanie stanu i poziomu wykształcenia i kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych,
 26. realizowanie zadań z zakresu polityki szkoleniowej i wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 27. nadzór nad prawidłowym sporządzaniem harmonogramów służby, prowadzeniem i rozliczaniem czasu służby i pracy w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,
 28. prowadzenie rejestrów i zbiorów danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 29. wydawanie, przechowywanie i ewidencjonowanie upoważnień do:
  a) przetwarzania danych osobowych i innych dokumentów wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych,
  b) prowadzenia pojazdów służbowych i uprzywilejowanych,
 30. prowadzenie kancelarii niejawnej,
 31. prowadzenie spraw obronnych w zakresie: organizowania, koordynowania i  nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie  miejskiej,
 32. realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych przewidzianych dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content