Menu

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ant. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47, ,tel. 426163000, fax. 426163063, e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl.
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel.426163056, e-mail: iod07@straz.lodz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) – żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria.qiodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego w budynkach i pojazdach KM PSP w Łodzi.

KM PSP w Łodzi informuje o klauzuli dotyczącej usankcjonowania zasad z przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego w budynkach komendy oraz JRG .

Klauzula dotycząca nagrywania rozmów oraz identyfikacji numeru dzwoniącego pod numer alarmowy 998.

KM PSP w Łodzi poniżej zamieszcza klauzulę dotyczącą nagrywania osób dzwoniących oraz identyfikacji numerów telefonów wykonujących połaczenie pod numer alarmowy 998.

Pliki do pobrania

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content